(1)
Zhamalbekov, M. .; Orazaliyev, N. .; Abdukarim, D. .; Eshimbetova, G. .; Mussabekov, A. .; Alshynbayev, O. .; Polatbekova, K. . Selection Works on Oilseed Safflower in Krasnovodopad Breeding Experimental Station. Sci. J. Crop Sci. 2022, 11, 507-514.