[1]
A. Mussabekov, E. . Zhumanazarov, M. . Maulenkulova, N. . Orazaliyev, and K. . Polatbekova, “Kyzylorda region - The history of the «rice epic» or problems and prospects of the industry”, Agr. Adv., vol. 11, no. 1, pp. 614-617, Jan. 2022.